Mình đam mê ngôn ngữ (🇻🇳🇺🇸🇨🇳) & công nghệ và đã đi dạy tiếng Anh được 10 năm (IELTS 8.5, TESOL). Đây là một góc nhỏ nơi Manny ghi lại một cách có hệ thống các trải nghiệm bản thân may mắn tích lũy được và hành trình phát triển kĩ năng liên ngành (interdisciplinary skills).