Quản lý tài chính với Notion

Bảng 1 – monthly income: Mình dùng chức năng table – inline để tạo. Cột amount mình chọn property type là number, cột tag chọn property type là multi-select, cột note chọn property type là text. Mình sử dụng bảng này để quản lý thu nhập, cột tag cho phép mình biết thu nhập đến từ nguồn nào, ví dụ tháng 4 thu nhập của mình đến từ công việc giảng dạy và tổ chức workshop, việc mình chọn property type là multiselect cũng cho mình động lực xây dựng thêm các nguồn thu nhập khác nhau (diversify your streams of income). Cột note cho mình ghi chú thêm nếu cần. Dưới cột amount mình chọn sum để cộng thu nhập các tháng, các bạn có thể sử dụng các hàm khác như average để tính thu nhập trung bình hàng tháng.

Bảng 2 – monthly expenses: tương tự như bảng 1, bảng 2 chỉ xuất hiện thêm một cột mới là Next billing date và mình chọn property type là date, các bạn sẽ thấy một chiếc đồng hồ xanh bên cạnh một vài chi phí. Đây là chức năng reminder rất hay của Notion, nhắc mình thanh toán các chi phí này vào 1 thời gian do mình chọn. Cột tags, bạn có th Connect with me via ể sử dụng chức năng sort để sắp xếp các chi phí cùng loại với nhau. Nếu bạn mới bắt đầu xài Notion, tạm thời chưa cần phải sử dụng bảng số 3 do nó đòi hỏi bạn phải hiểu về relational database, roll up, và formula, đây là những chức năng nâng cao của Notion.

Connect with me via

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *