Tag Archives: Personal Finance

Quản lý tài chính với Notion

Bảng 1 – monthly income: Mình dùng chức năng table – inline để tạo. Cột amount mình chọn property type là number, cột tag chọn property type là multi-select, cột note chọn property type là text. Mình sử dụng bảng này để quản lý thu nhập, cột tag cho phép mình biết thu nhập đến […]